O programe
v skratke

 

od prvého ročníka základnej školy.

Program BILIS integruje angličtinu do štandardného vzdelávania už od 1. ročníka základnej školy.  O vzdelávanie v cudzom jazyku sa stará vyškolený odborný pedagóg, ktorého materinským jazykom je angličtina.

Aj nebilingválne deti sa tak stávajú bilingválnymi a sú na najlepšej ceste už v 4. ročníku úspešne zložiť medzinárodnú jazykovú skúšku na úrovni B2. Celý program je možné zrealizovať na akejkoľvek slovenskej základnej škole.

Ako to funguje?

 

Kým výuku v slovenčine poskytuje základná škola, angličtinu zastrešujú odborní pedagogickí pracovníci BILI School v spolupráci so slovenským učiteľom. K žiakom pristupujú individuálne a otvorene, anglicky učia jednoducho a prirodzene. Metodika oboch jazykov je dôkladne vypracovaná, vzájomne prepojená a je vyučovaná kontinuálne. Deti tak prechádzajú to isté učivo ako ich rovesníci pri štandardnom vzdelávaní, no vďaka 12 anglickým hodinám týždenne sa veľmi efektívne a intuitívne pripravujú na miestne medzinárodné, bilingválne či rôzne zahraničné školy.

SHOW & TELL

Metódou "Starfall" učí BILIS deti čítať foneticky správne, plynulo a s porozumením. Metódou "Daily 5" rozvíja čitateľskú gramotnosť a predstavuje samostatné čítanie, prácu písaným textom, čítanie nahlas, prácu so slovami a počúvanie čítaného textu.  Metódou "The Daily Cafe" maximalizuje porozumenie, presnosť, plynulosť a rozširovanie slovnej zásoby pri čítaní. Žiakov pomocou týchto odborných metód naučíme vyjadrovať vlastné myšlienky, logicky ich opisovať a prezentovať.

SPEAK, READ & TALK

Pravidelné čítanie beletrie a učenie textov rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov. Zameriavame sa na nezávislé čítanie kníh a prácu s literatúrou Oxford "Reading Tree". 

Taktiež sa staráme o rozvoj kreatívneho písania a gramatických znalostí. Písanie rozvíja myslenie, aktívnu slovnú zásobu a jazyk.

COMPETENCES

Inovatívna metodika PATHS (Podpora alternatívnych stratégií myslenia) vyvinutá v USA. V rámci tejto metódy pracujeme s deťmi vo veku 6 až 9 rokov s cieľom rozvíjať ich sociálne skúsenosti a riešiť náročné situácie. 

Zábavnou formou sa venujeme rôznym témam ako napr. pravidlá triedy, súdržnosť triedy, precítenie hnevu, emócie, sebakontrola, základy riešenia problémov, spravodlivosť, priateľstvo, očakávania a podobne

SCIENCE

Vývoj a ukotvenie obsahu predmetu Veda. Vďaka tomuto programu si deti nacvičia a zdokonalia slovnú zásobu, otestujú znalosti a návyky získané pomocou aktivít: experimenty projekty či práca v skupinách. Zábavnou formou s BILIS učíme základy vedy.

ENGLISH LANGUAGE

Podpora jazykových zručností získaných počas popoludňajších hodín angličtiny. Sústreďujeme sa na rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby pre všetky vyučované predmety. Cibríme schopnosť jasne sa vyjadrovať, komunikovať, aktívne rozvíjať fantáziu a kreativitu v sérii malých úloh (špecifický príbeh/situácia z anglického sveta). 

Pomáhame deťom interaktívnym spôsobom posilňovať ich slovnú zásobu a precvičovať porozumenie hovoreného jazyka alebo zvukovej nahrávky. Učitelia používajú najlepšie postupy na rozvoj, školenie a zlepšenie žiackej schopnosti prednášať. Dôležitým cieľom je deti naučiť počúvať a porozumieť hovorenému textu.

ENGLISH CLUB & PROJECT

Podpora jazykových zručností metódou vizuálnej prezentácie: priamy kontakt s pozorovanou realitou, obohatenie myšlienky, konkretizácia abstraktného systému pojmov. Pomáhame žiakom skúmať a naučiť sa reagovať na udalosti vo fiktívnych situáciách hraním a spracovaním viacerých na seba nadväzujúcich akcií. 

Tento projekt trvá celý rok. Deti s BILIS získavajú vedomosti o kultúre, zvykoch, tradíciách, historických udalostiach a realite anglicky hovoriacich krajín. Rozvíjajú svoje zručnosti, schopnosti a vlastnosti smerované k úspechu.

MATLOG

Vývoj a ukotvenie obsahu predmetu matematika. Nácvik a zdokonaľovanie potrebnej slovnej zásoby, testovanie znalostí, zručností a návykov získaných v matematike. Deti sa učia modernými spôsobmi ako objavovanie a hľadať riešenia úloh zážitkovo a sami objavujú výsledky v anglickom jazyku.

ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktiv